Algemene voorwaarden

De huidige Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.aduroled.com (hierna “website” genoemd).
De website wordt verzorgd door:

Aduro (een divisie van de kosmologie)
Spinnerij 67 1079RN
Amstelveen, Nederland

E-mail: info@aduroled.com
Telefoon: +31 628498542

Kamer van Koophandel nummer: 74046519
BTW-nummer: NL001372349B39

(hierna “Aduro” of “wij”)

1. Definities en toepassing van de algemene voorwaarden
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenissen:

Consument“: elke koper die een natuurlijke persoon is en die uitsluitend handelt voor doeleinden die als buiten zijn vak of beroep kunnen worden beschouwd.

Koper“: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie van welke aard dan ook aangaat met Aduro, ongeacht de aard van deze contractuele relatie.

Product” of “Producten“: alle goederen die het voorwerp zijn van de algemene voorwaarden zoals omschreven in (4).

Voorwaarden en voorwaarden“: elke overeenkomst op grond waarvan Aduro de eigendom van goederen overdraagt of verbindt aan de consument en de consument betaalt of zich ertoe verbindt de prijs daarvan te betalen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en toekomstige verkopen van producten door Aduro aan de koper. De Koper aanvaardt deze voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op de website door gebruik te maken van de Website.

Aduro verwerpt uitdrukkelijk alle algemene (inkoop)voorwaarden van de Koper.

De huidige Algemene Voorwaarden zijn altijd en uitsluitend van toepassing, behalve in het geval van een expliciete afwijking. Een expliciete afwijking geldt alleen voor zover deze het resultaat is van een schriftelijke overeenkomst. Expliciete afwijkingen zijn alleen geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop zij betrekking hebben. Dit heeft geen invloed op de toepasbaarheid van andere bepalingen van deze voorwaarden.

Aduro behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen en/of aan te vullen. Een toekomstige wijziging heeft geen invloed op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2. Sluiting van de overeenkomst
Aduro neemt veel zorg bij het verstrekken van online informatie over de kenmerken van de producten, met inbegrip van de gebruikte ingrediënten. Dit gebeurt onder andere door middel van technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Dit geheel voor zover toegestaan door de technische middelen. De afbeeldingen die op onze website worden getoond, geven een weergave van de wezenlijke kenmerken en resultaten van onze producten. Bepaalde niet-substantiële kenmerken van een product kunnen afwijken van de foto’s en beschrijvingen die op de website worden weergegeven.

Elke aanbieding op onze website moet worden geïnterpreteerd als een uitnodiging aan de koper om een aankoop te doen. Een dergelijk aanbod kan derhalve niet worden beschouwd als een bindend bod van Aduro jegens de koper. Bovendien is een aanbieding alleen geldig zolang de voorraad strekt. Aduro behoudt zich het recht voor om bepaalde voorwaarden te stellen aan een specifiek aanbod, zoals een beperkte duur. De koper kan er zeker van zijn dat deze voorwaarden alleen van toepassing zijn wanneer deze expliciet worden meegedeeld voorafgaand aan de orderplaatsing.

Om een product uit het Aduro-assortiment te kopen, moet de koper een online bestelmethode invullen. Koper garandeert dat de verstrekte informatie correct en volledig is. Deze productorder is bindend voor de koper. Aduro neemt uiterlijk zeven dagen na de productbestelling contact op met de koper via een e-mail naar het e-mailadres van de koper. De bevestiging van de productorder wordt beschouwd als de datum van sluiting van de Voorwaarden en Contracten.

Aduro behoudt zich het recht voor om te allen tijde te besluiten geen bevestiging te sturen of de productorder af te wijzen door middel van een expliciete verklaring. Indien de initiële bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Aduro de Koper hiervan op de hoogte stellen en (waar mogelijk) een soortgelijk product voorstellen. Er zijn geen algemene voorwaarden als Aduro de productorder weigert of als de koper het niet eens is met de voorgestelde alternatieven. In dat geval heeft de koper geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat een geldige overeenkomst kan worden gesloten via elektronische communicatiemiddelen. Aduro kan alle elektronische bestanden waarover zij beschikt, binnen de wettelijk vastgestelde grenzen, gebruiken om de overeenkomst te bewijzen. Een normale, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijs.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn vermeld in US Dollar, Euro en British Pound en zijn inclusief BTW en andere belastingen.
De koper is de prijs verschuldigd zoals meegedeeld door Aduro in de orderbevestiging, overeenkomstig artikel 2 van de huidige Algemene Voorwaarden. Duidelijke prijsfouten, zoals duidelijke onjuistheden, kunnen na het sluiten van het verkoopcontract nog steeds door duro worden gecorrigeerd. De koper dient klachten over de prijsstelling of de betaling binnen zeven (7) kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling schriftelijk mee te delen via het contactformulier. Het indienen van een klacht schort de verschuldigde betalingen niet op.
Aduro heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om altijd de prijzen toe te passen die op de website op het moment van uw bestelling zijn vermeld. Prijswijzigingen die het gevolg zijn van wijzigingen in de BTW-tarieven, komen echter nog steeds voor rekening van de koper.

4. Betalingsvoorwaarden
Elke betaling wordt snel en volledig afgehandeld, d.w.z. wanneer de koper zijn/haar bestelling plaatst. Aduro accepteert de volgende betalingsmethoden:

  • Creditcard
  • Ideale
  • Bancontact/MisterCash
  • Paypal
  • KBC/CBC
  • Sofort

Aduro kan besluiten om de bovengenoemde betaalmethoden in de toekomst uit te breiden. Een uitbreiding van de betaalmethoden zal via de website worden gecommuniceerd.

Aduro neemt alle redelijke maatregelen om veilige betalingen te garanderen. Het gebruik van de bovengenoemde geautoriseerde betalingspartners en creditcardverstrekkers biedt de nodige garanties. Wij maken gebruik van het beveiligde betalingssysteem van Mollie voor de verdere verwerking van de betaling. Dit gesloten beveiligingssysteem verwerkt uw bankgegevens altijd op een versleutelde manier. Er worden beveiligingsmaatregelen genomen via het SSL-protocol.

Aduro levert de bestelling alleen af na ontvangst van de volledige betaling van alle door de koper verschuldigde bedragen. Aduro behoudt altijd eigendom van alle bestelde producten totdat alle in het kader van deze overeenkomst verschuldigde bedragen volledig zijn betaald, ongeacht of de levering al heeft plaatsgevonden.

5. Levering van de producten

5.1 Leveringstermijn
Alle (leverings)voorwaarden op de website worden benaderd en bepaald op basis van de gegevens en omstandigheden die Aduro bij het aangaan van het verkoopcontract kent. Bepaalde leveringsdata worden nooit als een fatale term beschouwd.

Aduro streeft ernaar om elke productorder zo snel mogelijk te verwerken en het bestelde product(en) zo mogelijk binnen 14 kalenderdagen te leveren. De deadline voor een levering is dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de productorder, tenzij een ander tijdstip van levering is overeengekomen. Indien Aduro de producten niet op de met de koper overeengekomen tijd of binnen de dertig (30) kalenderdagen aflevert, verzoekt de koper om de levering binnen een extra termijn te realiseren, wat gezien de omstandigheden passend is. Indien Aduro niet binnen de extra termijn levert, heeft de Koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. In een dergelijk geval van beëindiging zal Aduro alle betaalde bedragen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van het verkoopcontract terugbetalen. Het overschrijden van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot een andere compensatie.

Wanneer Aduro tijdelijk niet in staat is om het door de koper bestelde product(en) te leveren, bijvoorbeeld omdat het gevraagde product(en) tijdelijk niet op voorraad zijn, zal Aduro de Koper daarvan op de hoogte stellen. De leveringstermijn wordt op dat moment opgeschort en wordt hervat wanneer Aduro de betrokken producten kan aanbieden.

5.2 Verantwoordelijkheid voor de levering
Aduro maakt gebruik van betrouwbare externe partijen voor de levering van het product. Aduro behoudt zich het recht voor om in de toekomst op meer, minder of verschillende externe partijen te vertrouwen. De koper is zich ervan bewust dat de betrokkenheid van derden gevolgen kan hebben voor de levering. Indien een bepaald verzonden product niet wordt geleverd, zal er onmiddellijk een onderzoek worden uitgevoerd met de voor de levering verantwoordelijke partij. Dit kan tot meerdere kalenderdagen duren en geeft geen aanleiding tot een terugbetaling of een andere zending. Aduro neemt geen verantwoordelijkheid voor een levering die te laat op het door de koper aangegeven adres of voor het verlies van een levering, indien dit het gevolg is van acties van de partij die verantwoordelijk is voor de levering, acties van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht.

De koper is verantwoordelijk om de levering mogelijk te maken op het aangegeven adres, hetzij door zelf aanwezig te zijn, hetzij door een derde aan te wijzen die op het aangegeven adres aanwezig is op het aangegeven adres op het moment van de levering. Een levering wordt uitgevoerd zodra de bestelde producten worden aangeboden op het aangegeven adres. Indien een levering niet succesvol is als gevolg van een fout door de koper, bijvoorbeeld onjuiste verstrekte informatie, of door de door de koper aangewezen derde, komen de kosten voor deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper.

5.3 Overdracht van het risico
Aduro draagt het risico op schade en/of verlies van de Producten tot het moment van levering. De risico’s in verband met de goederen gaan van Aduro naar de koper, zodra de koper of een door de koper aangewezen derde de bestelde producten ontvangt. Elke levering vereist een handtekening van de leveringsbevestiging, maar een gebrek aan handtekening heeft geen invloed op de overdracht van risico’s.

6. Garantie voor gebreken en klachtenprocedure

6.1 Productvoorwaarden
Productafbeeldingen komen niet altijd overeen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder, na de vernieuwing van het assortiment van de fabrikant, kunnen er wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan niet klagen over eventuele geconstateerde gebreken als het gaat om deze wijzigingen in het product.

6.2 Garantie
Elke koper heeft recht op reparatie of vervanging indien hij een defect aan de geleverde producten aantreft, voor zover aan de eisen van de wettelijke garantie wordt voldaan. De garantie is niet van toepassing als de koper op het moment van de aankoop op de hoogte was van de gebreken. Aanvullende commerciële garanties zijn altijd mogelijk in overeenstemming met de betrokken voorwaarden.

De garantie is niet van toepassing in geval van:
Gebreken of schade veroorzaakt door normale slijtage, of de incompetente of onjuiste behandeling, gebruik, opslag, onderhoud, onoordeelkundige of onzorgvuldige behandeling en/of gebruik die afwijken van de gegeven instructies en informatie;
Externe oorzaken zoals blootstelling aan vocht, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken;
Het feit dat de producten niet langer kunnen worden geïdentificeerd als zijnde van Aduro;
• De koper heeft zijn verplichtingen niet tijdig of onvoldoende nagekomen.

6.3 Klachten
De koper of de door de koper aangewezen derde is verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit zodra de producten zijn ontvangen. Als het product wordt beïnvloed door een zichtbaar defect en de ontvanger dit defect waarneemt, moet hij een klacht indienen. De koper deelt deze klachten via het contactformulier mee aan Aduro en zal daarin een schriftelijke verklaring op een expliciete, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze naar buiten brengen. Dit moet gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen na levering. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Bij gebrek aan een gemotiveerde klacht heeft de Koper geen recht om de Producten terug te sturen.

De koper moet de defecte producten in originele staat terugsturen naar Aduro, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld gaan van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs.
Een tekort aan deze verplichting zal een evenredige vermindering van de terugbetaling inhouden. Alle kosten voor de retourzending komen voor rekening van de koper. Het terugsturen van een bestelling loopt altijd gevaar voor de Koper. Aduro beveelt een aangetekende en verzekerde retourzending aan om het risico op verlies en diefstal te voorkomen. Deze retourzending moet uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling plaatsvinden.

6.4 Reparatie
Indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, heeft de koper in de eerste plaats kosteloos recht op reparatie of vervanging, afhankelijk van de situatie. Deze Algemene Voorwaarden zijn volledig van toepassing op de vervangingslevering. Alleen wanneer de reparatie of vervanging buitensporig, onmogelijk of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de koper recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. De terugbetaling mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat aan de koper wordt gefactureerd.

Als de producten ten onrechte worden geretourneerd omdat niet aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal Aduro deze opnieuw naar de koper tozen. De kosten van dit rendement komen voor rekening van de Koper. In dat geval is Aduro vrij om de producten op te slaan bij derden voor de rekening en op risico van de koper, en dit zolang de kosten van het rendement niet zijn betaald.

6.5 Buiten het Hof geschillenbeslechting
Partijen zullen proberen een geschil over het verkoopcontract en de algemene voorwaarden in der minne te beslechten. Koper heeft het recht om een geschil in te dienen bij het ODR-Platform. Meer informatie over dit platform is te vinden op de website http://ec.europa.eu/odr.

7.

7.1 Wanneer heeft de consument recht op een herroepingsrecht?
De consument geniet een herroepingsrecht, overeenkomstig 230 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het herroepingsrecht biedt de consument de mogelijkheid om het contract binnen 30 kalenderdagen na de levering van het Product te beëindigen. Er is geen vereiste motivatie of boetevergoeding van toepassing. Aduro is blij met uw feedback om onze diensten te verbeteren.

Door onze strenge infectiebestrijdingsprotocollen, voor de bescherming van onze klanten, komen al onze producten verzegeld. Zodra dit zegel is gebroken / geopend en het product wordt gebruikt, kunnen we geen retourzendingen accepteren.

7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht
De uitsluiting van het herroepingsrecht met betrekking tot de volgende producten wordt uitdrukkelijk vermeld op de website:

• Cosmetica

De consument wordt daarom geacht zich bewust te zijn van deze uitsluiting en moet hiermee rekening houden voordat hij producten koopt. Door de aankoop van een product stemt de consument in met de uitsluiting van het herroepingsrecht.

Na plaatsing van de aankooporder van het Product wordt de aankoop onherroepelijk en is het niet mogelijk om de aankoop in te trekken en een terugbetaling te verkrijgen. Dit is een uitzondering op de wet die zich bezighoudt met het kopen op afstand en volgt uit artikel 230p sub f van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De uitzondering omvat de cosmetische producten van Aduro, omdat ze om hygiënische redenen niet geschikt zijn om terug te keren.

Bovendien heeft de consument geen herroepingsrecht in geval van levering van producten die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd. Dit betekent dat een consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot op maat gemaakte producten.

7.3 Hoe kan het herroepingsrecht worden uitgeoefend?
Een consument die zich op het herroepingsrecht wil beroepen, moet zijn besluit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig meedelen in een schriftelijke verklaring aan info@aduroled.com. De mededeling moet binnen dertig (30) kalenderdagen beginnend vanaf de dag van de fysieke ontvangst van de Producten gebeuren.

Het is aan de consument om te bewijzen dat hij/zij op dit recht kan rekenen. De volgende gegevens moeten altijd duidelijk worden meegedeeld:

  • De datum van bestelling, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  • Naam en adres van de consument;
  • Handtekening van de consument.

De consument moet de producten teruggeven aan Aduro zodra hij/zij zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, en uiterlijk dertig (30) kalenderdagen van de mededeling heeft meegedeeld. De retourzending kan alleen worden gedaan op wijze van een geautoriseerde vervoerder. In ieder geval draagt de consument alle kosten en risico’s van terugkeer. Aduro kan de terugbetaling opschorten tot ontvangst van het bewijs van de consument dat de producten zijn geretourneerd.

De consument is aansprakelijk voor elke verminderde waarde van de producten die voortvloeien uit de behandeling van de producten dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Aduro heeft het recht om de kosten van de bijzondere waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

De consument heeft geen herroepingsrecht als niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. In dat geval worden de goederen op kosten en risico van de consument aan de consument teruggegeven. Aduro verbindt zich ertoe zijn motieven duidelijk aan de consument mee te delen.

Indien de consument zijn/haar herroepingsrecht toepast in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden, zal Aduro binnen dertig (30) kalenderdagen zorgen voor de terugbetaling van het werkelijk voor het Product betaalde bedrag. De terugbetaling zal worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode die de consument voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk anders instemt. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Let op: Aduro vergoedt geen extra leveringskosten, zoals de goedgekeurde kosten als de consument een leveringsmethode selecteert die afwijkt van de goedkoopste standaard leveringsmethode.

8. Aansprakelijkheid
Aduro let goed op de veiligheid van de aangeboden producten. Alle informatie en instructies over de verpakkingen en behuizingen met de producten moeten worden opgevolgd. Aduro kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door een ander gebruik en/of behandeling van de Producten.

Schade, die naar de mening van de koper te wijten is aan de bedoeling van Aduro of grove nalatigheid, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk gemeld, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de datum van het optreden ervan. Schade die aduro binnen die termijn niet heeft aangemeld, komt niet in aanmerking voor schadevergoeding, tenzij de Koper een plausibele verklaring kan geven waarom hij/zij redelijkerwijs niet in staat was de schade eerder te melden.

Aduro’s informatie op de website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden vermeden. Aan de verstrekte informatie op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Aduro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de onjuistheid, onvolledigheid van de verstrekte informatie, schade als gevolg van (tijdelijk) onbeschikbaarheid van de Website, het (oneigenlijk) gebruik van de Website door de Koper of het verstrekken van onjuiste gegevens door de Koper.

Aduro is, met uitzondering van opzettelijke en grove nalatigheid, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de geleverde producten en/of enig gebrek in de uitvoering van de koopovereenkomst of schending van enige andere verplichtingen jegens de Koper.

9. Overmacht
Er bestaat overmacht indien Aduro geheel of gedeeltelijk verhinderd is zijn verplichtingen jegens de koper na te komen door omstandigheden die buiten zijn macht liggen. Aduro is in dat geval niet verplicht zijn verplichtingen na te komen en kan zijn verplichtingen voor de duur van de overmacht opschorten.

10.
Aduro behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en alle naburige rechten met betrekking tot de producten en de handelsnamen. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten auteursrechten, handelsmerken, modelrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten) rechten, waaronder technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, al dan niet octrooieerbaar. Het is de Koper niet toegestaan gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten en/of wijzigingen aan te brengen in de presentatie van deze rechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij dit noodzakelijk is voor privégebruik van het Product.

11. Verwerking van persoonsgegevens
De door de koper verstrekte gegevens zijn essentieel voor de verwerking en levering van bestellingen, voor facturering en voor het opstellen van garantiecontracten. Als u deze gegevens niet verstrekt, wordt uw bestelling onmiddellijk geannuleerd. Het communiceren van onjuiste of onjuiste informatie is in strijd met de huidige algemene voorwaarden. Persoonsgegevens van de koper worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd via onze website.

12. Rekening van de koper
De koper kan een account aanvragen via de website, die na verificatie en overeenkomst door Aduro wordt verstrekt. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de betreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
De koper garandeert dat de gebruiker in kwestie gemachtigd is om namens de koper bestellingen te doen. De koper zorgt ervoor dat de Gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en deze niet aan derden zal verstrekken. Aduro kan ervan uitgaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder deze gebruikersnaam en wachtwoord, het de geautoriseerde gebruiker van de koper is.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Nederlandse recht regelt uitsluitend alle aanbiedingen en overeenkomsten. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met aanbiedingen of gesloten overeenkomsten valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk district Amsterdam.

13. Anderen
Indien en voor zover een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van kracht.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.